ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 2

อนุมัติ03/04/2562 เวลา 23:49:59
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเสกสรรค์ สวัสดี   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ03/04/2562 เวลา 23:52:15
วันที่ใช้ห้อง 04 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเสกสรรค์ สวัสดี   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ปี 2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ14/05/2562 เวลา 12:58:41
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเสกสรรค์ สวัสดี   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ปฐมนิเทศนักเรียนทุน ประจำปี 2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ28/05/2562 เวลา 18:40:26
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายชลชัย ทัศกุลณี   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประกวดส้วมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ04/06/2562 เวลา 17:15:23
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรติรัตน์ ศิลปนุภกิจ   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ05/06/2562 เวลา 13:01:27
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม การเพื่อเตรียมความพร้อมเครือข่ายในการซ้อมแผนโรคติดเชื้อทางเดินใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (TTX MERs)
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ05/06/2562 เวลา 09:50:19
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณเนตรนภิส ขจรศรี   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุมพนักงานราชการลูกจ้างสิทธิประกันสังคม
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ29/05/2562 เวลา 09:36:50
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางจินตนา เทียนประเสร็ฐ   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมคกก.พิจารณากลั่นกรอง นวก.สาสุข ชช.
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ30/05/2562 เวลา 13:07:51
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 62 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายสมยศ แสงหิ่งห้อย   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วาระการประชุม ประชุมกรรมการ Service Plan ยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 4
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ29/05/2562 เวลา 10:04:12
วันที่ใช้ห้อง 10 มิ.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   10 มิ.ย. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณเนตรนภิส ขจรศรี   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
วาระการประชุม รับฟังความคิดเห็นทั่วไป
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ