ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 2

อนุมัติ24/09/2561 เวลา 09:08:32
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม มอบนะโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธรณสุข ประจำปีงบประมาณ2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ24/09/2561 เวลา 14:37:26
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุสรณ์ สุกสีเหลือง   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ28/09/2561 เวลา 15:09:05
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณเผด็จ อุบาลี   สำหรับแผนก นิติการ
วาระการประชุม ประชุมกรรมการสอบสวน
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ24/09/2561 เวลา 11:06:56
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 ต.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายเสกสรรค์ สวัสดี   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ศึกษาดูงานนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๖ ศิริราชพยาบาล
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ03/10/2561 เวลา 09:15:04
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ มุขประดับ   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุมผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชนระดับอำเภอ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ07/10/2561 เวลา 22:36:47
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ Mrs.ศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมโครงการ 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชนฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 09:17:39
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายเสกสรรค์ สวัสดี   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการกำลัคนด้านสาธารณสุข จ.อ่างทอง
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 11:07:59
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม VDO Conference การดำเนินงาน จิตอาสา ของกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ08/10/2561 เวลา 11:51:25
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ Mrs.ศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมโครง 100 ปี
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ05/10/2561 เวลา 10:27:51
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   09 ต.ค. 61 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม VDO Conference ชี้แจงการดำเนินงาน GNews Ticket
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 27 รายการ