ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4

อนุมัติ26/11/2561 เวลา 09:52:19
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 61 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางภาวิณี ลาวงค์   สำหรับแผนก นิติการ
วาระการประชุม สอบวินัย
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ27/11/2561 เวลา 10:09:30
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอนุสรณ์ สุกสีเหลือง   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ08/11/2561 เวลา 10:57:41
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายบัญชา แก้วสุวรรณ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ03/12/2561 เวลา 08:54:32
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 61 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ15/11/2561 เวลา 21:29:36
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 61 เวลา 13:30   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ Mrs.ศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงทีมเลขา พชอ
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ25/10/2561 เวลา 09:27:49
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ มุขประดับ   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประกวดอสม.ดีเด่น
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ25/10/2561 เวลา 09:28:25
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ มุขประดับ   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประกวดอสม.ดีเด่น
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ03/12/2561 เวลา 16:02:05
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม VDO Conference โครงกายบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ25/10/2561 เวลา 09:29:00
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ มุขประดับ   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประกวดอสม.ดีเด่น
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ25/10/2561 เวลา 09:29:36
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 61 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 61 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ มุขประดับ   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประกวดอสม.ดีเด่น
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 31 รายการ