ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 2

อนุมัติ22/07/2563 เวลา 11:16:17
วันที่ใช้ห้อง 03 ส.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรพิมล คำนวณ   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเลื่อนระดับชำนาญงาน
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ24/07/2563 เวลา 10:40:16
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรพิมล คำนวณ   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ04/08/2563 เวลา 11:18:41
วันที่ใช้ห้อง 04 ส.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายคงกฤช ภู่บำเพ็ญ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม หารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ04/08/2563 เวลา 15:49:58
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ส.ค. 63 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายอภิชาติ มุขประดับ   สำหรับแผนก อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
วาระการประชุม ประชุม เรื่อง การสื่อสารด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือ
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ05/08/2563 เวลา 10:51:33
วันที่ใช้ห้อง 06 ส.ค. 63 เวลา 10:05   ถึงวันที่   06 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายบัญชา แก้วสุวรรณ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลงานปี 63
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ06/08/2563 เวลา 11:51:04
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนิศากร จำนงค์เวช   สำหรับแผนก งานเลขานุการ
วาระการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ24/07/2563 เวลา 10:55:48
วันที่ใช้ห้อง 11 ส.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวพรพิมล คำนวณ   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือกบรรจุข้าราชการใหม่
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ05/11/2562 เวลา 10:07:56
วันที่ใช้ห้อง 13 ส.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณกรรญณิกา เกษดี   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ24/07/2563 เวลา 10:41:50
วันที่ใช้ห้อง 13 ส.ค. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   13 ส.ค. 63 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวพรพิมล คำนวณ   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม คัดเลือก สอบสัมภาษณ์บรรจุ ข้าราชการใหม่
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ03/08/2563 เวลา 16:14:42
วันที่ใช้ห้อง 18 ส.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 ส.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชัญญาภัค บุญอำไพ   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานสาขาเภสัชกร ระดับชำนาญการ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ