ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4

อนุมัติ30/01/2562 เวลา 16:05:44
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 62 เวลา 09:30   ถึงวันที่   01 ก.พ. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ พิศุทธิดา สุมงคล   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
วาระการประชุม ประชุมคณะทำงานจัดรำวง
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ23/01/2562 เวลา 10:44:11
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.พ. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ก.พ. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ Mrs.ศรีสุรางค์ ภัทรคามินทร์   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการพชอ. และ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2562
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ01/02/2562 เวลา 10:52:22
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ก.พ. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางภาวิณี ลาวงค์   สำหรับแผนก นิติการ
วาระการประชุม สอบละเมิด
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ01/02/2562 เวลา 10:54:06
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ก.พ. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางภาวิณี ลาวงค์   สำหรับแผนก นิติการ
วาระการประชุม สอบวินัย
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ30/01/2562 เวลา 09:04:42
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.พ. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   07 ก.พ. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางวนิดา เที่ยงตรง   สำหรับแผนก ควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วาระการประชุม ประชุมผู้รับผิดชอบงาน EMS
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ20/12/2561 เวลา 11:16:07
วันที่ใช้ห้อง 08 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุวภัทร คำโตนด   สำหรับแผนก ควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม อบรม SAT
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ26/12/2561 เวลา 14:30:37
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธานินทร์ อ่อนน้อม   สำหรับแผนก ควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พรบ.โรคติดต่อ
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ29/01/2562 เวลา 15:27:21
วันที่ใช้ห้อง 12 ก.พ. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด   สำหรับแผนก สหกรณ์ออมทรัพย์
วาระการประชุม ประชุมคณะกรรมการ
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ26/12/2561 เวลา 14:32:14
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   13 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธานินทร์ อ่อนน้อม   สำหรับแผนก ควบคุมโรคติดต่อ
วาระการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พรบ.โรคติดต่อ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ01/02/2562 เวลา 10:28:37
วันที่ใช้ห้อง 13 ก.พ. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   13 ก.พ. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางคมคาย สิทธิโชค   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม ประชุม IC
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 37 รายการ