ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุม 4

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 11:48:51
วันที่ใช้ห้อง 01 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณเนตรนภิส ขจรศรี   สำหรับแผนก ประกันสุขภาพ
วาระการประชุม ประชุุมคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ24/09/2562 เวลา 15:38:34
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรติรัตน์ ศิลปนุภกิจ   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม คณะกรรมการวัสดุการแพทย์
รายละเอียด

ห้องประชุม 2

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 15:08:46
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัจฉราวรรณ ทองระย้า   สำหรับแผนก บริหารงานทั่วไป
วาระการประชุม พิจารณาผลโซล่าเซล
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ02/10/2562 เวลา 15:28:18
วันที่ใช้ห้อง 03 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรติรัตน์ ศิลปนุภกิจ   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม หน่วยแพทย์เก็บขยะ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ06/10/2562 เวลา 10:34:02
วันที่ใช้ห้อง 07 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จำกัด   สำหรับแผนก สหกรณ์ออมทรัพย์
วาระการประชุม แสกนข้อมูลสมาชิก
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ23/09/2562 เวลา 16:02:05
วันที่ใช้ห้อง 08 ต.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณพิศุทธิดา สุมงคล   สำหรับแผนก คุ้มครองผู้บริโภคฯ
วาระการประชุม ประชุม พบส.
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ11/10/2562 เวลา 08:55:27
วันที่ใช้ห้อง 11 ต.ค. 62 เวลา 08:30   ถึงวันที่   11 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายบัญชา แก้วสุวรรณ   สำหรับแผนก พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วาระการประชุม VDO
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ11/10/2562 เวลา 09:27:00
วันที่ใช้ห้อง 15 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   15 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรติรัตน์ ศิลปนุภกิจ   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมหน่วยแพทย์ พยาบาล รับเสด็จพระองค์ภาฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 4

อนุมัติ09/10/2562 เวลา 11:47:42
วันที่ใช้ห้อง 16 ต.ค. 62 เวลา 13:30   ถึงวันที่   16 ต.ค. 62 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรติรัตน์ ศิลปนุภกิจ   สำหรับแผนก พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วาระการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดหน่วยแพทย์ พยาบาล รับเสด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
รายละเอียด

ห้องประชุม 1

อนุมัติ16/10/2562 เวลา 09:54:40
วันที่ใช้ห้อง 21 ต.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   21 ต.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ จ.อ.สันติ คชวงษ์   สำหรับแผนก บริหารทรัพยากรบุคคล
วาระการประชุม รับฟังนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ